Kolejny rok ciężkiej policyjnej pracy za nami. Efekty zaangażowania policjantów w wykrywanie przestępstw, aktywna działalność prewencyjna i profilaktyczna oraz wzorowa wręcz współpraca z lokalnymi samorządami, o tych najważniejszych aspektach policyjnej służby wypowiadali się komendanci otwockiej jednostki podczas odprawy rocznej, prezentując oprócz wykresów, liczb i tabel, konkretne przykłady działania policjantów w sferze publicznej. Po zakończonej odprawie odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów i testera narkotykowego. Odprawa roczna oprócz ciekawego podsumowania pokazała, że lokalna Policja ma wielu przyjaciół i współpracowników pracujących wspólnie na rzecz podnoszenia komfortu bezpieczeństwa.

Szczególny charakter policyjnych odpraw rocznych ma nie tylko związek z udziałem w nich całej kadry kierowniczej, ale też z obecnością przedstawicieli służb oraz instytucji, którzy realizują zadania na rzecz społeczeństwa, również w dziedzinie bezpieczeństwa, w celu jego utrzymania i ciągłej poprawy.

Odprawa roczna otwockiej jednostki, wzorem lat poprzednich, odbyła się w gościnnych murach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. Coroczne spotkanie dotyczące przede wszystkim podsumowania pracy policjantów i osiągniętych przez nich efektów służby, zorganizowano z pełnym profesjonalizmem i z dbałością o każdy szczegół organizacyjny.

Odprawa rozpoczęła się złożeniem meldunku przez komisarza Jakuba Komorowskiego. Następnie lektor, którego funkcję pełnił nadkomisarz Daniel Niezdropa, powitał wszystkich zaproszonych gości: Starostę Otwockiego Cezarego Łukaszewskiego i Krzysztofa Kłóska, Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Tomasza Margielskiego, Burmistrza Józefowa Marka Banaszka, Burmistrza Karczewa Michała Rudzkiego, Michała Michalaka reprezentującego Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego, Wójta Gminy Kołbiel Adama Budytę, Wójta Gminy Osieck Karolinę Zowczak, Wójta Gminy Sobienie Jeziory Stanisława Wirtka, Zastępcę Wójta Gminy Wiązowna Tomasza Kostyrę, Prokuratora Rejonowego z Otwocka Lidię Kazimierczyk-Pyra i Prokuratora Rejonowego z Garwolina Leszka Wójcika.

Lektor powitał również przybyłych przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. Tomasza Dąbrowskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Józefowie Mirosława Kułaka i Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów Artura Dawidziuka.

Dopisali wszyscy zaproszeni na odprawę, z którymi na co dzień policjanci z Otwocka, komisariatów i posterunków współpracują na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Po ich serdecznym powitaniu, lektor zapowiedział wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku młodszego inspektora Huberta Białogrodzkiego.

Komendant przedstawił charakterystykę jednostki Policji oraz efekty służby wypracowane przez policjantów pionu kryminalnego. Wiele uwagi poświęcił współpracy z samorządami, podkreślając wagę zaangażowania władz powiatu, miast oraz gmin w rozwój lokalnej Policji. Złożył też serdeczne podziękowania za pomoc i przekazanie środków finansowych na zakupy nowych radiowozów, służby ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów.

Po przedstawieniu spraw ogólnych, komendant omówił i przedstawił ocenę stanu zagrożenia przestępczością. Podkreślił, że dzięki zaangażowaniu policjantów pionu kryminalnego zwiększyła się wykrywalność przestępstw, która w 2019 roku wyniosła ponad 70 %, stawiając otwocką jednostkę na czwartym miejscu w Garnizonie Stołecznym. Skuteczność ścigania, co omówił komendant w dalszej części swojego wystąpienia, wzrosła praktycznie każdej kategorii przestępczości. Policjanci skutecznie wykrywali przestępczość kryminalną oraz przestępczość w tzw. 7-kategoriach, dotyczącą czynów przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Kończąc referowanie efektów pracy pionu kryminalnego, komendant przedstawił najciekawsze sprawy wykryte w otwockiej jednostce.

Jako kolejny wystąpił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinspektor Jędrzej Bełz, który omówił wyniki oraz efekty służby osiągnięte w 2019 roku przez pion prewencji. W swoich wypowiedział skupił się przede wszystkim na podkreśleniu wagi służby obchodowej dzielnicowych, utrzymaniu dobrego poziomu czasu reakcji na zdarzenie, działań policjantów na drogach w celu eliminowania niebezpiecznych zachowań kierowców i nie dopuszczenia do występowania wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Podkreślił zaangażowanie policjantów w zabezpieczanie imprez masowych i wykazał jak wzorowo przebiegała współpraca ze służbami mundurowymi oraz wszystkimi instytucjami działającymi we wspólnym celu, jakim jest ciągła poprawa bezpieczeństwa publicznego. Kończąc prezentację, dał wiele przykładów potwierdzających jak aktywnie realizowana jest działalność edukacyjno-profilaktyczna skierowano zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów.

Wystąpienia komendantów pokazały, że dzięki policyjnemu zaangażowaniu, ciągłemu doskonaleniu się i profesjonalizacji zadań, osiągnięto wyniki stawiające otwockich mundurowych w gronie najlepszych w Garnizonie Stołecznym. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki, podkreślił, że otwoccy policjanci to prawdziwi fachowcy w swojej dziedzinie, mówiąc: „to że dobrze wypadamy, to świadczy o tym, że jesteśmy dobrym zespołem i mamy dobrych policjantów”.

W kolejnym wystąpieniu Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, podkreślił, że „policjanci są oddani swojej służbie i realizują tę największą potrzebę społeczną czyli poczucie bezpieczeństwa”. Dodał: „nasza samorządowa obecność na tych odprawach, świadczy o tym, że dla nas również jest to niezwykle ważne” oraz że „ta współpraca przynosi duże efekty”.

Wagę policyjnej służby docenił również w swoim Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski mówiąc: „ta praca przyniosła wymierne efekty”. Podziękował również serdecznie za współpracę ze starostą i komendantem.

W kolejnych przemowach, które należały do Burmistrza Miasta Karczewa Michała Rudzkiego i Prokuratora Rejonowego w Otwocku Lidii Kazimierczyk–Pyra było również wiele serdeczności oraz sympatii oraz uznania dla środowiska policyjnego i wzajemnej współpracy.

Po zakończonej odprawie, odbyło się kolejne ważne przedsięwzięcie dla komendy. Była to uroczystość przekazania dwóch oznakowanych radiowozów: volkswagen transporter i hyundai i30 dla otwockich i karczewskich policjantów. Wydział Ruchu Drogowego otrzymała natomiast specjalistyczny narkotest narkotykowy DrugTest 5000.

Lektor, zanim doszło do oficjalnego wręczenia urządzenia i przekazania radiowozów powiedział: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku otrzymuje kolejne cenne wsparcie. To dwa nowe radiowozy zakupione w ramach akcji „Sponsoring 2019”, dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetów: Powiatu Otwockiego oraz budżetów: miasta Otwocka, miasta i gminy Karczew, a także gmin: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory oraz budżetu Policji.

Tabor otwockiej komendy wzbogaci się w ten sposób o dwa oznakowane radiowozy, w wersji furgon Volkswagen T6 i osobowej hyundai i30. Samorządy przekazały na zakup tych radiowozów środki w łącznej kwocie ponad 130 tysięcy złotych. Do rąk policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, trafi dzisiaj również specjalistyczny narkotester, umożliwiający prowadzenie dokładnych badań kierowców, co do których zachodzi podejrzenie kierowania pod wpływem środków w odurzających i substancji psychoaktywnych. DrugTest został zakupiony dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu Powiatu Otwockiego, który przekazał na jego zakup kwotę 16 tysięcy złotych”.

Do ceremonii przekazania narkotestera i radiowozów zaproszono przybyłych na uroczystość radnych Rady Powiatu Otwockiego: Piotra Kudlickiego Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego i Kingę Błaszczyk Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa oraz radnych Rady Miasta Otwocka: Jakuba Kosińskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Otwocka i Marcina Kraśniewskiego Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego.

Po wręczeniu urządzenia, kluczyków i złożeniu gratulacji, poświęcenia radiowozów dokonał Wikariusz Parafii pw. Błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego ksiądz Piotr Mucha.

Na zakończenie, aby tradycji stało się zadość, policjanci wyrazili swój entuzjazm i szacunek dla samorządowców, prezentując sygnały świetlne oraz dźwiękowe w otrzymanych radiowozach.

Kolejna karta historii otwockiej komendy została zapisana. Odprawa roczna, pełna słów uznania dla naszej służby i samorządowy przyczynek do rozwoju naszej otwockiej Policji, poprzez współfinansowanie zakupu nowych pojazdów służbowych.

Odprawa pokazała, jak wielkim zrozumieniem darzy się naszą formacją i jak ważne jest współdziałanie z samorządem, pozostałymi służbami mundurowymi oraz wymiarem sprawiedliwości, a szczególnie z prokuraturą.

Nie sposób nie wspomnieć tu o naszych lokalnych mediach. Dziękujemy im za przybycie i przede wszystkim za współpracę i aktywny udział w wielu naszych dotychczasowych przedsięwzięciach.

Tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

Zdjęcia: nr 2 Linia Otwocka (AJ), nr 6 iOtwock (KZ), pozostałe - nadkom. Daniel Niezdropa