Przypominamy, że wnioski o wsparcie w ramach tego podziałania, należy składać do biur powiatowych lub oddziałów regionalnych ARiMR: można to zrobić osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro powiatowe
ul. Legionów 2, 05-400 Otwock
Telefon: 22 779 90 45


Kto i kiedy można wystąpić o wsparcie?

O pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej mogą starać się dwie grupy rolników:
do pierwszej należą Ci, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych,
do drugiej zaś gospodarze, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O wsparcie można wystąpić, gdy starty w gospodarstwie (w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich) miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Co istotne, muszą one dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Natomiast w przypadku wystąpienia ASF w gospodarstwie o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie martwych zwłok świń, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?
Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Jednak należy pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF – na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanych z produkcją świń.

W jakim terminie można ubiegać się o dofinansowanie?
W minionym naborze, który rozpoczął się 11 marca 2021 r., do Agencji wpłynęły wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 3,3 mln zł. W związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej tegoroczny nabór wystartował wcześniej, bo już 3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022 r.