Podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki z udziałem Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji do spraw logistyki Włodzimierza Pietronia, powitaliśmy nowego szefa otwockich policjantów. Pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku, na mocy rozkazu Komendanta Stołecznego Policji, został podinspektor Przemysław Dębiński, dotychczas zajmujący stanowiska kierownicze w pionie kryminalnym stołecznej Policji. Podczas odczytania rozkazu obecny był młodszy inspektor Hubert Białogrodzki, który złożył serdeczne gratulacje nowemu komendantowi. Do gratulacji dołączyła również cała kadra kierownicza, komendanci komisariatów, naczelnicy wydziałów i kierownicy posterunków.

Dzisiaj do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przybył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji do spraw logistyki Włodzimierz Pietroń. Jego obecność związana była z uroczystą zbiórką, podczas której Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr podinspektor Agnieszka Skrzypczak odczytała rozkaz Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodziej, zgodnie z którym, podinspektorowi Przemysławowi Dębińskiemu z dniem 11 lutego powierzono obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Komendanta Komisariatu Policji w Karczewie podinspektora Pawła Glinkę, po którym odczytano wspomniany rozkaz personalny.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, przedstawiając dotychczasowy przebieg służby nowego komendanta, przy okazji życząc mu samych sukcesów i powodzenia w kierowaniu otwocką komendą.

Podinspektor Przemysław Dębiński podziękował za zaufanie, jakim obdarzyło go kierownictwo Garnizonu Stołecznego i zapewnił o dołożeniu wszelkich starań, aby utrzymać dotychczasowy trend wysokiej efektywności służby otwockich policjantów.

Gratulacje przyjmującemu obowiązki złożył Włodzimierz Pietroń, obecny podczas zbiórki Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI młodszy inspektor Hubert Białogrodzki oraz cała kadra kierownicza otwockiej komendy.

Podinspektor Przemysław Dębiński to doświadczony policjant, który w swojej dotychczasowej służbie kierował stołecznymi wydziałami zwalczającymi między innymi przestępczość samochodową i narkotykową. O takich mawia się, że są urodzonymi policjantami, pełnymi zaangażowania i z pasją oraz poświęceniem realizującymi ustawowe zadania.

Życzymy naszemu nowemu komendantowi, aby pod jego dowództwem wszystkie działania i policyjne akcje kończyły się wyłącznie sukcesem.

nadkom. Daniel Niezdropa