Podczas XLI sesji Rady Powiatu Otwockiego w dniu 25 listopada 2021 roku radni podjęli następujące uchwały, Nr:

  1. 280/XLI/21 - w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm.;
  2. 281/XLI/21 - w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm.;
  3. 282/XLI/21 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Otwockiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku oznaczonej jako działki ew. nr 6/6 i 6/9 z obr. 135 w Otwocku;
  4. 283/XLI/21 - w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  5. 284/XLI/21 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2022 r.;
  6. 285/XLI/21 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;
  7. 286/XLI/21 - zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania.