Od 18 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku prowadzony jest nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

- przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej:
 • w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”
 • w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19-projekty pozakonkursowe
- realizacja prac interwencyjnych
 • dla osób bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu
 • dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych po-zostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”
- realizacja programu staży
 • dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach projektu„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- realizacja stażu
 • dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”

- w ramach środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu, tj.:
 • prace interwencyjne
 • roboty publiczne
 • wsparcie 50+
 • bon zatrudnieniowy
 • bon zasiedleniowy.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych naborów wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.