Zgodnie z art. 7 a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym „Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji".

Obowiązek złożenia ww. oświadczeń za rok 2022 (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) należy przedłożyć Staroście Otwockiemu do dnia 31 marca 2023r.

Wzór oświadczenia